Ga naar de resultatenGa naar SSM & HenkGa naar de SoundbitesGa naar het Sales Skills Profiel
Ga naar de vragenlijstGa naar de achtergrondenGa naar de valideringGa naar de onderzoeksbronnen
Ga naar de resultaten
x

SALES SKILLS MONITOR

Wist u dat: 
  • 37% van de B2B-verkopers niet in staat is om business leads te krijgen via klanten of uit het eigen (e-)netwerk? 
  • 43% van de B2B-verkopers niet in staat is een overtuigende presentatie te geven van de opbrengsten van zijn/haar aanbod? 
  • maar 52% van de B2B-verkopers in staat is om sleutelfiguren (directie/MT) bij prospects te benaderen? 
  • en maar 36% van de B2B-verkopers in staat is om commitment of om de order te vragen?

De Sales Skills Monitor - verder afgekort als 'SSM' - is een onderzoek dat inzicht geeft in het competentieniveau van de Nederlandse B2B verkoper. B2B is een aanduiding voor Business-to-Business: bedrijven aan bedrijven. Bij B2B gaat het dus om de handel tussen bedrijven, bij B2C - de tegenhanger van B2B - gaat het om handel van bedrijven aan consumenten. Het eerste onderzoek startte in 2014, toen 615 respondenten de vragenlijst invulden op o.m. het Kenniscentrum en op acquisitie.org. De respondenten ontvingen de eigen resultaten in een fraai rapport, het Sales Skills Profiel. Op deze website treft u de achtergronden en resultaten van het eerste SSM-onderzoek aan. Het tweede onderzoek vindt dit jaar (2017) plaats.

Het SSM-onderzoek is relevant omdat:
  • dit het eerste grootschalige onderzoek in Nederland is naar de kwaliteiten van deze beroepsgroep en om de drie jaar wordt herhaald; 
  • in de vergelijkende studie (2014) een samenhang werd aangetoond tussen kwaliteiten (=competentie) en de mate van verkoopsucces. Is binnen een organisatie deze samenhang er niet, dan zijn er andere factoren als marktvraag, concurrerend vermogen, stijl van leidinggeven, beloning, ed. debet aan de performance en is opleiding en ontwikkeling niet het geëigende instrument om de performance te verbeteren; 
  • er nu een gevalideerd instrument is dat het verkoopsucces van kandidaat B2B-verkopers kan voorspellen; 
  • het als referentie kan dienen voor o.m. coaching, opleiding en ontwikkeling; 
  • de vergelijkende studie (2014) nog eens bevestigde dat, naarmate de vraag en/of het aanbod complex is, dan wel dat er een grote behoefte is aan persoonlijke interactie tussen klant en leverancier, de meerwaarde van persoonlijke verkoop in vergelijking met e-commerce evident is; 
  • dit instrument de kwaliteiten van uw verkoopteam betrouwbaar in kaart kan brengen zodat iedere euro die u aan opleiding en ondersteuning besteedt, beter benut wordt!  

Door het valideringsonderzoek is de SSM-vragenlijst de enige vragenlijst van Nederlandse bodem, die de kwaliteiten van uw verkoopteam betrouwbaar in kaart kan brengen! Bel Sellingnet voor de gratis Sales Skills Monitor voor uw verkoopteam, telefoon 074 711 02 62. 

Vul zelf de Sales Skills Monitor gratis in dan weet u wat uw eigen verkoopkwaliteiten zijn! Klik hier.

Lees het artikel over de SSM in TBM mei 2015, TBM juni 2015.